Facebook üzenőfali nyereményjáték szabályzat – 2022. november

 1. A játék és a szervező

A Csík Zenekar a https://www.facebook.com/csikband címen elérhető oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

– A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

– Amennyiben a nyertes 18 éven aluli, vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

– Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

– Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022. 11. 16. – 2022. 11. 18. 12.00 óráig

Sorsolás: 2022. 11. 18. 15:00

Nyertesek száma: 2

Nyeremény: Nyertesenként 2 db tiszteletjegy a Csík Zenekar 2022. november 19-i koncertjére a MÜHA Művészetek Házában Miskolcon.

Eredményhirdetés: November 18-án pénteken 17.00-kor.

 

A játék menete:

 

A játékosok összesen 1 db kérdést kapnak egy üzenőfali bejegyzés formájában, melyet a Csík Zenekar Facebook oldalán teszünk közzé.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Pl. …írd a dal címét az EREDETI POSZT KOMMENTJÉBE legkésőbb november 18-án 12-óráig). Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A játékosok egy helyes hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre. A nyerteseket a helyesen kommentelők közül sorsolással választjuk ki a Csík Zenekar november 18-i próbáján!

 

 1. Nyeremények, nyertesek

 

A Játék során a helyesen kommentelők között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest kézi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A nyertes kiesése esetén pót-nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.

 

 1. Nyertesek értesítése
 2. Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve a https://www.facebook.com/csikband oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban.
 3. A nyertest – a játék sorsolásának eredményét közlő sorsolás tárgyú üzenőfali poszt közzététele után – az eredeti játék poszt alatt, a nyertes kommentjére válaszolva tájékoztatja Szervező.

Ezt követően a nyertesnek privát Facebook/Messenger üzenetben kell jelentkeznie a Szervezőnél, aki az üzenetre válaszolva megírja a nyeremény átvételi feltételeit, bekéri a nyertestől a szükséges személyi adatokat és tájékoztatja a nyertest arról, hogy a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha a sorsolás poszt közzétételét követő 3 napon belül válaszol a Szervező által küldött, tájékoztató Facebook/Messenger üzenetre.

 1. Amennyiben a nyertes játékos Facebook profiljának beállításai nem teszik lehetővé a Szervező vagy a Megbízott számára a Facebook üzenetben történő kapcsolatfelvételt, úgy a Szervező vagy a Megbízott az 5.a és b. pontban írt közzététel formájában teljesíti a nyertes tájékoztatására szolgáló feladatát és a sorsolás eredményét közzétevő poszt megjelenését követő 3 napon belül, Facebook üzenet formájában várja a nyertes jelentkezését.
 2. Amennyiben a játék során, a nyertes játékos önkéntes hozzájárulással megadta az email címét, úgy a Szervező vagy a Megbízott email üzenetben is felveheti a kapcsolatot a nyertessel.
 3. A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése, a kapcsolatfelvétel módja az 5.a-5.d. pontok minimum egyikén történik.
 4. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 3 napon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
 5. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező vagy Megbízott kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a tájékoztató üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy pl. a bekért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező vagy Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, úgy jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– nyertes nevét közzétevő poszt megjelenése után, vagy a nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 3 napon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

– jelen szabályzat bármely pontját megsérti

 

 1. Nyeremények kézbesítése

Szervező vagy Megbízott a nyeremény átvételének részleteit a nyertessel az 5. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul így a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvételének végső időpontja 2022. november 19., 18.30 óra.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18 éven aluliak és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

– Az adatkezelés célja: nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

A https://www.facebook.com/csikband címen elérhető oldalon szervezett Facebook üzenőfali nyereményjátékhoz kapcsolódó játékosok játékban történő részvételükkor megadott adatainak adatkezelése a játék biztonságos lebonyolítása érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó információk közlésérére, a nyertes értesítése, a nyereményjáték rész- és végeredményéről tájékoztatás, köszönetnyilvánítás, hogy játszottak a nyereményjátékban.

– Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

– A kezelt adatok köre: az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat) valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolványszáma és aláírása.

 

– Az adatkezelési időtartama: a játék lezárásáig

– Az adatok törlésének határideje:

* a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követően, legkésőbb 2022. november 20-ával törlésre kerülnek

* az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolvány száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

­*A személyes adatok törlését vagy módosítását e-mail útján az borz.berta@bertolucci.hu címen lehet kérni

 

 1. Egyéb rendelkezések

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a Szervező és az Adatfeldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Csík Zenekar) részére továbbítsa ugyanezen célra.

– A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel és a nyeremény sikeres átadása után, de legkésőbb 2022. május 1-jével törli.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.